Outlook Calendar Sync 模組

 

 

 

 

 

透過 Outlook Calendar Sync 模組,使用者能有效整合 Mail2000Outlook的行事曆(Calendar)解決各裝置間資料同步的問題。企業可以根據使用需求輕鬆同步,讓行動商務者可以隨時掌握最新訊息。詳細介紹如下章節:

 

 

備註:Outlook Calendar Sync 模組為Mail2000 的選購模組,若有使用需求請與 Openfind 聯繫。

 

 

 

 

l   18.1如何安裝Outlook Calendar Sync

l   18.2如何啟動Outlook Calendar Sync 同步機制

 

 


 

關聯目錄

18.1 如何安裝Outlook Calendar Sync?
18.2 如何啟動Outlook Calendar Sync 同步機制?